Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

Carta de serveis

Carta de serveis

El nostre centre de formació professional integrada és una institució educativa dedicada a oferir una formació pràctica i especialitzada en el sector de la  restauració gatronòmica, combinant formació professional inicial, contínua i ocupacional. Ens centrem en proporcionar als nostres estudiants les competències i habilitats necessàries per inserir-se de manera efectiva en el mercat laboral. A més, col·laborem estretament amb empreses del sector per oferir pràctiques i programes de formació dual, garantint una experiència educativa completa i alineada amb les necessitats reals del sector . El nostre objectiu és facilitar la transició entre l'educació i el món laboral, preparant professionals qualificats i adaptables als desafiaments del futur.


Servei de formació


Desenvolupar l'oferta educativa del Centre, tant en l’àmbit de la Formació Professional Reglada, la Formació per a l'Ocupació i la formació contínua, proporcionant la competència necessària per a l'exercici qualificat d'una professió.


Servei d'atenció


Gestionar tots els processos administratius del centre respecte als alumnes i professors i altres usuaris.


Serveis extracurriculars


Programar i fer activitats complementàries i extracurriculars (visites, conferències, màster-class, jornades, etc.) que facilitin la participació d'alumnes, empreses, institucions, etc., i fomentin la formació en valors i els hàbits d'estudi i de treball.


Servei d'internacionalització


Oferir als nostres alumnes l'oportunitat de participar en programes internacionals públics i privats.


Formació del professorat

Procurar l'actualització de coneixements del professorat tant definint i  desenvolupant plans de formació interna del personal del centre com promovent la participació en accions formatives externes.


Inserció laboral

Servir de pont entre el món empresarial i l’alumnat a través de dos aspectes fonamentals: Formació en Centres de Treball i Borsa de Treball.


Acreditació de competències

Servei d'acreditació de les competències professionals, d'acord amb l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.


Servei d'orientació

Oferir serveis relacionats amb l'orientació laboral, l'autoocupació i la inserció laboral a tots els alumnes, exalumnes i qualsevol altra persona aliena al Centre que ho sol·liciti.


Relació amb l'entorn

Comptar amb la percepció dels diferents sectors: de la comunitat educativa del món empresarial, d'altres centres de formació... perquè ens ajudin a millorar la formació i la convivència al centre.