Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

Inscripció

Accés al Grau mitjà

Requisits

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents: (Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional.)

>Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

>Estar en possessió del títol de tècnic bàsic o de tècnic.

> Haver superat una oferta formativa de Grau C inclosa al cicle formatiu.

> Haver superat un curs de formació específic preparatori i gratuït per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà en centres expressament autoritzats per l’administració educativa.

> Haver superat una prova d’accés.

  •  

 

 

Alumnes estrangers

Acreditació del requisit acadèmic daccés

'L'alumnat estranger podrà accedir a ensenyaments de formació professional si reuneix els requisits acadèmics d'accés en els termes que estableix l'apartat 4 de larticle 3 de lOrdre 18/2016.

 • >Els documents acreditatius del compliment del requisit acadèmic d'accés s'han d'aportar en el moment de l'accés i la matrícula als ensenyaments de formació professional.

 • >L'alumnat estranger que es matriculi amb el VOLANT PROVISIONAL de tramitació d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers, TINDRÀ LA SEVA MATRÍCULA CONDICIONAL.

Acreditació de la identitat i de l'edat del sol·licitant

Alumnat estranger menor de 18 anys

Podrà participar en el procés d'admissió a ensenyaments de formació professional i podrà matricular-se en ensenyaments de formació professional, sempre que disposi d'ALGUN dels documents acreditatius següents:

 • >DNI, NIE o targeta didentitat destranger, expedida per la comissaria de policia o oficina destrangers.
 • >Certificat d'empadronament a un municipi.
 • >Visat d'estudis.
 • >Targeta d'estudiant estranger.

Alumnat estranger més gran de 18 anys

L'alumnat estranger major de 18 anys podrà participar en el procés d'admissió a ensenyaments de formació professional i podrà matricular-se en ensenyaments de formació professional, quan disposi d'ALGUN dels documents acreditatius següents:

 • >Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.
 • >Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger

Els alumnes que en el moment de la matrícula no presenten la documentació necessària són responsables de presentar aquesta documentació  abans de l'avaluació final. En cas contrari, la secretaria procedirà a anul·lar la matrícula d'ofici, ja que l'alumnat que no compleix els requisits de matrícula no pot ser avaluat i, en conseqüència, no ha de figurar a les actes finals del curs.

Reserva de plaça i/o Matrícula

Un cop superat el procés de selecció, caldrà realitzar la matrícula, aquest procés garanteix la plaça al cicle. Cal fer arribar presencialment a la secretaria de centre la següent documentació:

>Sol·licitud de matrícula pdf: matrícula_CFGM_2021_WEB-3

>1 fotografia de carnet (format digital)

>Fotocòpia targeta sanitària

>Còpia compulsada del document que acredita els requisits d'accés al CFGM

>Ordre de domiciliació bancària de càrrec directe SEPA CORE. 475€ mensuals (10 mensualidades)

>Resguard d'ingrès o pagament amb targeta de la matrícula 500€  anual

Visita l'apartat de beques i ajuts

El tràmit de matrícula implica el pagament de l’import d'aquesta que es retornarà únicament en el cas que l’estudiant no disposi finalment d’accés al CFGM.

L’Escola d’Hostaleria ofereix els Graus mitjans i superiors en la modalitat presencial i no s'admet segones o terceres matrícules en el mateix nivell derivades de l’absentisme i/o abandonament de l’alumnat. 

Accés al Grau superior

Requisits

Les persones que compleixin algun d'aquests requisits:  (Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional.)

> Posseir el títol de tècnic de grau mitjà de formació professional o el títol de tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny.

>Posseir el títol de Batxiller.

>Haver superat una oferta formativa de Grau C inclosa al cicle formatiu. (19 anys o més)

>Haver superat un curs de formació específic preparatori i gratuït per a l’accés a cicles de grau superior en centres expressament autoritzats per l’administració educativa. (19 anys o més)

>Haver superat una prova d’accés. (19 anys o més)

>Estar en possessió dun títol de Tècnic Superior de Formació Professional o grau universitari.

 

Alumnes estrangers

Acreditació del requisit acadèmic d'accés

'L'alumnat estranger podrà accedir a ensenyaments de formació professional si reuneix els requisits acadèmics d'accés en els termes que estableix l'apartat 4 de larticle 3 de lOrdre 18/2016.

 • >Els documents acreditatius del compliment del requisit acadèmic d'accés s'han d'aportar en el moment de l'accés i la matrícula als ensenyaments de formació professional.
 • >L'alumnat estranger que es matriculi amb el VOLANT PROVISIONAL de tramitació d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers, TINDRÀ LA SEVA MATRÍCULA CONDICIONAL.
 • >En els supòsits de matrícula condicional, l‟alumne haurà d‟aportar la CREDENCIAL D'HOMOLOGACIÓ abans de l'acta d'avaluació final per poder formalitzar matrícula i ser avaluat. En cas contrari, la Secretaria procedirà a ANULAR LA SEVA MATRÍCULA.

Acreditació de la identitat i de l'edat del sol·licitant

Alumnat estranger menor de 18 anys

Podrà participar en el procés d'admissió a ensenyaments de formació professional i podrà matricular-se en ensenyaments de formació professional, sempre que disposi d'ALGUN dels documents acreditatius següents:

 • >DNI, NIE o targeta didentitat destranger, expedida per la comissaria de policia o oficina destrangers.
 • >Certificat d'empadronament a un municipi.
 • >Visat d'estudis.
 • >Targeta d'estudiant estranger.

Alumnat estranger més gran de 18 anys

L'alumnat estranger major de 18 anys podrà participar en el procés d'admissió a ensenyaments de formació professional i podrà matricular-se en ensenyaments de formació professional, quan disposi d'ALGUN dels documents acreditatius següents:

 • >Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.
 • >Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger

Els alumnes que en el moment de la matrícula no presentin la documentació necessària són responsables de presentar aquesta documentació abans de l'avaluació final. En cas contrari, la secretaria procedirà a anul·lar la matrícula d'ofici, ja que l'alumnat que no compleix els requisits de matrícula no pot ser avaluat i, en conseqüència, no ha de figurar a les actes finals del curs.

Reserva de plaça i/o Matrícula 

Un cop superat el procés de selecció, caldrà realitzar la matrícula, aquest procés garanteix la plaça al cicle. Cal fer arribar presencialment a la secretaria de centre la següent documentació:

>Sol·licitud de matrícula pdf

>1 fotocòpia de carnet d'identitat

>1 fotografia de carnet (format digital)

>Fotocòpia targeta sanitària

>Còpia compulsada del document que acredita els requisits d'accés al CFGS

>Ordre de domiciliació bancària de càrrec directe SEPA CORE. 475€ mensuals (10 mensualidades)

>Resguard d'ingrès o pagament amb targeta de la matrícula 500€ anual

El tràmit de matrícula implica el pagament de l’import d'aquesta que es retornarà únicament en el cas que l’estudiant no disposi finalment d’accés al CFGS, és a dir, que no hagi superat la prova d’accés, el curs pont, el CFGM o el batxillerat.

L’Escola d’Hostaleria ofereix els Graus mitjans i superiors en la modalitat presencial i no s'admet segones o terceres matrícules en el mateix nivell derivades de l’absentisme i/o abandonament de l’alumnat. 

Convalidacions

Un cop matriculat/da en un cicle formatiu de formació professional inicial, podries tenir dret a algunes convalidacions si tens altres estudis oficials.

Has de lliurar la sol·licitud de convalidació a la secretaria del centre aportant original i fotocòpia de la documentació següent:

>Si has passat de pla d’estudis LOGSE a pla d’estudis LOE del títol equivalent, cal presentar certificat acadèmic dels mòduls o crèdits superats.

>Si tens uns altres estudis de formació professional acabats, cal presentar el títol o resguard de títol corresponent (títols de tècnic/a, tècnic/a superior o tècnic/a especialista).

>Si tens un altre cicle formatiu superat parcialment, cal presentar un certificat acadèmic amb els mòduls i crèdits o mòduls professionals i unitats formatives superats.

>Si tens estudis universitaris i només demanes crèdits o unitats formatives transversals (FOL i  EIE) o crèdits o unitats formatives de lliure disposició, cal presentar el títol o resguard (o certificat acadèmic cas de no estar acabats).

>Si tens estudis universitaris i demanes altres crèdits o unitats formatives diferents dels anteriors, cal presentar títol o resguard de títol (o certificat acadèmic cas de no estar acabats), pla d’estudis cursat i programes de les matèries cursades a la Universitat que es corresponen amb els crèdits o unitats formatives demanades.

>Si tens estudis oficials d’idiomes, cal presentar el títol corresponent.

>Si tens estudis cursats a l’estranger, cal presentar la homologació dels estudis a més de la documentació que correspongui segons els apartats anteriors en què es trobi.

>Si has participat en els programes "Qualifica’t", "Acredita’t" o "Reconeixement d’FP", cal presentar el certificat corresponent.

>Si tens un Certificat de professionalitat, amb indicació explícita de les unitats de competència acreditades, cal presentar aquest certificat.

La direcció del centre resoldrà la sol·licitud en aquells casos que li correspongui o la trametrà a la Direcció General de Formació Professional en els casos de convalidació singular.

Has d’assistir a classe per tots els ensenyaments en què estàs matriculat/da mentre no tinguis la resolució positiva de les convalidacions sol·licitades.

La sol·licitud de convalidació ha de presentar-se a partir del moment en què es formalitza la matrícula. En cas de no sol·licitar-la durant aquest procés  l’alumne/a podrà presentar-la a secretaria fins al 31 d’octubre de l’any en curs, dia en el que es donarà per finalitzat el termini.

PROCEDIMENT

 • >Descarregar la sol·licitud de convalidació. Descarrega-la

 • >Omplir el formulari amb les dades sol·licitades.

 • >Presentar la sol·licitud a la secretaria del centre juntament amb l’original i fotocòpia de la documentació següent:

  • >CICLES FORMATIUS:

   • >Certificat de notes del cicle realitzat desglossat per Unitats Formatives i Títol o resguard de títol del cicle que aporten si aquest ha estat finalitzat.

   • >Els informes de qualificacions o butlletins de notes no són vàlids. Per demanar la convalidació només s’admeten certificats de notes. Els certificats de >noteses demanen a la secretaria del centre on heu cursat els estudis que aporteu.

  • >ESTUDIS UNIVERSITARIS

   • >Certificat de notes

   • >Pla d’estudis cursat a la universitat.

   • >Programa de les matèries cursades en què basa la petició.

La comunicació de la resolució es fa mitjançant un escrit.