Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

Inscripció

Accés al Grau mitjà

Requisits

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 

  • >tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • >tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • >haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) 0 tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • >haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
  • >haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • >haver superat un PFI amb nota superior a 8*

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim 17 anys, l'any en què es fa la prova.

*Estan exemptes de fer la prova les persones que han superat un PFI amb una qualificació igual o superior a 8. Per tenir dret a aquesta exempció cal haver-se inscrit a la prova, pagar la taxa, complir els requisits de participació i presentar la documentació dins el termini. La qualificació final obtinguda en el PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova. 

Reserva de plaça i/o Matrícula

Un cop superat el procés de selecció, caldrà realitzar la matrícula, aquest procés garanteix la plaça al cicle. Cal fer arribar presencialment a la secretaria de centre la següent documentació:

>Sol·licitud de matrícula pdf: matrícula_CFGM_2021_WEB-3

>1 fotografia de carnet (format digital)

>Fotocòpia targeta sanitària

>Còpia compulsada del document que acredita els requisits d'accés al CFGM

>Ordre de domiciliació bancària de càrrec directe SEPA CORE. 450€ mensuals (10 mensualidades)

>Resguard d'ingrès o pagament amb targeta de la matrícula 500€  anual

Visita l'apartat de beques i ajuts

El tràmit de matrícula implica el pagament de l’import d'aquesta que es retornarà únicament en el cas que l’estudiant no disposi finalment d’accés al CFGM.

L’Escola d’Hostaleria ofereix els Graus mitjans i superiors en la modalitat presencial i no s'admet segones o terceres matrícules en el mateix nivell derivades de l’absentisme i/o abandonament de l’alumnat. 

Convalidacions i exempcions

Convalidació i/o exempció de crèdits, mòduls o unitats formatives

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

- Haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional.
- Haver superat crèdits d'un títol derivat de la LOGSE equivalent al títol que es vol obtenir.
- Tenir unitats de competència acreditades.
- Tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives.

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Convalidacions singulars

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

- Tenir un títol de formació professional de segon grau.
- Tenir altres títols de tècnic/a o tècnic/a superior.
- Haver fet estudis universitaris, encara que no s'hagin acabat (únicament per a possibles convalidacions d'unitats formatives de títols de tècnic/a superior).
- Haver cursat mòduls professionals.
- Haver fet estudis oficials d'idiomes o altres estudis amb validesa oficial.

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Accés al Grau superior

Requisits

Les persones que compleixin algun d'aquests requisits:

>Tenir el títol de batxillerat, amb preferència de modalitats científiques i tecnològiques.
>Ser titulat en CFGM sense disposar de Curs pont ni prova d'accés
>Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o bé 18 en el cas de tenir el títol de tècnic/a relacionat amb el cicle al qual volen accedir).
>Disposar d'un CFGM i haver cursat i superat el CAS de la mateixa família o famílies afins.
>Tenir el títol de tècnic/a superior o especialista.
>Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
>Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
>Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
>Tenir titulació universitària o una d'equivalent.

 

Reserva de plaça i/o Matrícula 

Un cop superat el procés de selecció, caldrà realitzar la matrícula, aquest procés garanteix la plaça al cicle. Cal fer arribar presencialment a la secretaria de centre la següent documentació:

>Sol·licitud de matrícula pdf

>1 fotocòpia de carnet d'identitat

>1 fotografia de carnet (format digital)

>Fotocòpia targeta sanitària

>Còpia compulsada del document que acredita els requisits d'accés al CFGS

>Ordre de domiciliació bancària de càrrec directe SEPA CORE. 450€ mensuals (10 mensualidades)

>Resguard d'ingrès o pagament amb targeta de la matrícula 500€ anual

El tràmit de matrícula implica el pagament de l’import d'aquesta que es retornarà únicament en el cas que l’estudiant no disposi finalment d’accés al CFGS, és a dir, que no hagi superat la prova d’accés, el curs pont, el CFGM o el batxillerat.

L’Escola d’Hostaleria ofereix els Graus mitjans i superiors en la modalitat presencial i no s'admet segones o terceres matrícules en el mateix nivell derivades de l’absentisme i/o abandonament de l’alumnat. 

Convalidacions i exempcions

Convalidació i/o exempció de crèdits, mòduls o unitats formatives

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

- Haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional.
- Haver superat crèdits d'un títol derivat de la LOGSE equivalent al títol que es vol obtenir.
- Tenir unitats de competència acreditades.
- Tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives.

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Convalidacions singulars

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

- Tenir un títol de formació professional de segon grau.
- Tenir altres títols de tècnic/a o tècnic/a superior.
- Haver fet estudis universitaris, encara que no s'hagin acabat (únicament per a possibles convalidacions d'unitats formatives de títols de tècnic/a superior).
- Haver cursat mòduls professionals.
- Haver fet estudis oficials d'idiomes o altres estudis amb validesa oficial.

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.